slide 6

PROJEKT EDUKACYJNY "EUROPA I JA"

PROJEKT EDUKACYJNY Z ZAKRESU EDUKACJI EUROPEJSKIEJ - "EUROPA I JA"
(realizowane poza Podstawą Programową)

Prowadząca zajęcia:

mgr Katarzyna Sikora.

ZAJĘCIA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

dla dzieci 5, 6 letnich, grupa ŻABKI.

 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1)     SPOTKANIE UNIA EUROPEJSKA – PRZYGOTOWANIE DO PODRÓŻY PO WYBRANYCH KRAJACH UE. 10.05.2019

2)     POLSKA 16.05.2019

3)     DANIA 17.05.2019

4)     FRANCJA 23.05.2019

5)     HISZPANIA 30.05.2019

6)     WŁOCHY 31.05.2019

7)     WIELKA BRYTANIA - ANGLIA 6.06.2019 (Brexit )

8)      HOLANDIA 7.06.2019/ podsumowanie wiadomosci

10)    KONKURS WIEDZY EUROPEJSKIEJ „WITAJ EUROPO” - data ustalona będzie

w późniejszym terminie

 

CELE EDUKACYJNE I ZADANIA

Główne cele:

- Rozbudzanie wśród przedszkolaków zainteresowania Unią

   Europejską i państwami członkowskimi

- Kształtowanie poczucia przynależności do Europy oraz świadomości

   bycia Polakiem i Europejczykiem

 

Zadania:

- Dostarczenie dzieciom wiedzy na temat charakterystycznych cech    

   wybranych państw Unii Europejskiej

- Budzenie potrzeb poznawczych dzieci poprzez emocjonalny kontakt

   z bohaterami utworów literackich

- Umożliwianie dzieciom  wielozmysłowego poznawania

   otaczającego świata

- Dostarczanie dzieciom wiedzy na temat działalności sławnych

   Europejczyków

- Wyrabianie postaw tolerancji i szacunku oraz budzenie poczucia

   współodpowiedzialności za przyjaźń i współpracę między

    narodami

- Tworzenie okazji do okazywania szacunku dla symboli narodowych

 

METODY I FORMY PRACY Z WYCHOWANKIEM

- Słowne; opowiadanie, objaśnienie, instrukcja słowna, pogadanka,

   opis

- Poglądowe: pokaz, wzór, inscenizacja, ekspozycja

- Czynnościowe: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych

   do wykonania, ćwiczeń utrwalających

- Problemowe: gry i zabawy dydaktyczne, drama

Zajęcia uwzględniają  wszystkie formy pracy to jest:
 indywidualną, zespołową i zbiorową z położeniem nacisku na pracę zespołową, która zakłada umiejętność współdziałania, tolerancji i akceptacji innych. 

 

PRACA Z DZIEĆMI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA WYCHOWAWCZE

 

CELE OPERACYJNE

-  Dziecko: zna symbole narodowe Polski

-  Zachowuje właściwą postawę podczas słuchania i śpiewania hymnu

-  Wie, że jest Polakiem i Europejczykiem

-  Potrafi nazwać i wskazać na mapie Europy wybrane kraje

-  Zna flagi wybranych krajów Europy

-  Potrafi wskazać i nazwać niektóre zabytki europejskie

-  Wie z jakiego kraju pochodzą niektóre potrawy

-  Rozumie i toleruje różnice występujące między ludźmi( zwyczaje,

   kulturę, folklor, język)

-  Potrafi słuchać muzyki poważnej

-  Zna niektórych autorów literatury polskiej i europejskiej oraz ich

    utwory

-  Potrafi wymienić nazwiska kilku sławnych Europejczyków

-  Wie, co to jest sztuka abstrakcyjna

 -  Śpiewa hymn Unii Europejskiej

 -  Zna flagę Unii Europejskiej

 -  Zna niektóre zwroty grzecznościowe używane w wybranych krajach

     Europy

-  Używa zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach

-  Planuje i wykonuje prace zespołowe

-  Potrafi współdziałać z innymi

-  Rozumie pojęcie Unia Europejska