slide 3

"KODOWANIE czyli wielka matematyka małego przedszkolaka"

Innowacyjne działania realizowane w Gminnym Przedszkolu w Wyrach

„ KODOWANIE, czyli wielka matematyka małego przedszkolaka”.

 

 

GMINNE PRZEDSZKOLE W WYRACH, rok szkolny 2019/2020

 

OPIS INNOWACJI:

Matematyka poprzez kodowanie nawet już dla dziecka 3 letniego może być ciekawa, łatwa
i postrzegana jako zabawa. Najważniejszy jest jednak sposób, w jaki zostanie to zrobione.

Metody podające nie zawsze sprawdzają się dla dzieci w wieku przedszkolnym, na tym etapie edukacji najważniejsze jest doświadczanie. Przedszkolak uczy się w toku działania na przedmiotach rzeczywistych, lub ich symbolicznych odpowiednikach. Ważne jest również wtopienie aktywności umysłowej dziecka, w jego aktywność fizyczną. W ten sposób rozwija się myślenie, tworzą się pojęcia i dziecko nabywa nowe umiejętności, lub doskonali i utrwala, już nabyte.

 

Założeniem wprowadzenia innowacyjnych działań w naszym przedszkolu jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej.

W czasie zajęć opartych na pozycjach książkowych Anny Świć „KODOWANIE NA DYWANIE” przedszkolaki rozwijać będą podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

 

Podstawowa pomoc dydaktyczna w formie PLANSZY DO KODOWANIA pozwoli nauczycielowi, w taki sposób skonstruować zajęcia, aby stroną aktywną było dziecko, które poprzez manipulowanie przedmiotami nabiera doświadczeń, tak ważnych w procesach poznawczych. Dodatkowo zajęciom towarzyszyć będzie spora dawka ruchu i częste zmiany aktywności.

Plansza posłuży również dzieciom do tworzenia pierwszych gier planszowych (z warunkami lub bez) w których zadaniem stanie się dotarcie do mety.

 

W treści wprowadzające podstawy kodowania można bardzo łatwo wpleść zajęcia z zakresu każdej edukacji, połączyć z matematyką, edukacją językową, edukacją artystyczną, gimnastyką. Nie musimy ich wydzielać, traktować jako odrębnych zajęć, świetnie bowiem korelują z innymi treściami edukacyjnymi.

Kodując, można realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego i dodatkowo wzbogacać ją o treści, które nie są w niej zawarte.

 

CELE PROWADZONYCH DZIAŁAŃ:

- rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia;

- rozwój manualny oraz wzrokowo- ruchowy zwłaszcza motoryka mała;

- kształtowanie umiejętności społecznych i współpracy (współpraca w parach, w grupie);

- trening pamięci;

- odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;

- odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;

- nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

- rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności;

- odczytywanie, rozumienie symboli i znaków;

 

METODY PRACY:

- Czynne (zabawy badawcze, eksperymenty)

-  Aktywne (burza mózgów)

-  Oglądowe (obserwacja, pokaz)

-   Słowne (opowiadania, zagadki, rozmowa, dyskusja)

 

FORMY ORGANIZACYJNE:

-      zbiorowa, grupowa;

-       indywidualna.

 

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Do zajęć z zakresu kodowania , będą wykorzystywane pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji działań w tym zakresie, zawierające się w dołączonym do pozycji książkowej zestawie.

 

TOK ZAJĘĆ:

-      Zajęcia z kodowania będą trwały od marca do połowy czerwca.

-      Grupy wiekowe: 3-6 latki

-      Ewaluacja: ankieta dla rodziców, obserwacja dzieci- spostrzeżenia nauczycieli ujęte zostaną w sprawozdaniach podsumowujących rok szkolny 2019/2020

-      Sprawozdania z realizacji innowacji będą na bieżąco umieszczane w formie zdjęć i krótkiego opisu przebiegu zajęć na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkolewyry.com

- Dni w jakich nauczyciele będą realizować innowacyjne działania

 

KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA PLANSZY DO KODOWANIA:

-      organizacja przestrzeni do nauki poprzez zabawę;

-      ćwiczenie pamięci, koncentracja, spostrzegania;

-      ćwiczenie w liczeniu;

-      rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia logicznego;

-      ćwiczenie orientacji w kierunkach;

-      nauka cierpliwości, logiki i strategii działania.

ZAMIERZANE EFEKTY: Zajęcia na PLANSZY DO KODOWANIA
- wspomogą rozwój mowy dzieci;
- wspierać mają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, czyli przewidywanie skutków czynności manipulacyjnych, klasyfikowanie obiektów, formułowanie uogólnień typu to do tego pasuje itp.;
- wspierać mają wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, czyli w dużej mierze ruch;
- wspomagają rozwój intelektualny dzieci wraz z edukacją matematyczną;
- ukształtują początki gotowości do nauki czytania i pisania.