slide 5

Najważniejsze informacje z zebrania organizacyjnego

Najważniejsze informacje z zebrania organizacyjnego.

  1. 1.     Organizacja w ciągu dnia:

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30.

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00  (w gr. 5 -  i 6 – latków, w dni kiedy jest Religia podstawa wydłużona jest o 0,5 godz. tj. od 7.30 do 13.00 )

Rodzice , którzy chcieliby aby czas pracy przedszkola został wydłużony (np. od 6.00; do 17.00) prosimy o zgłoszenie tego w sekretariacie lub u wychowawców do końca września. Jeśli zbierze się grupa kilkunastu osób zainteresowana powyższym, dyrektor podejmie stosowne działania tak, by od stycznia 2018 r. dostosować godziny pracy przedszkola do potrzeb rodziców.

Rodzice przyprowadzają dziecko i odbierają do/ z przedszkola zgodnie z godzinami jakie deklarują w wypełnionej umowie.

Rodzice/opiekunowie zaprowadzają dziecko do sali oraz z sali go odbierają.

 

  1. 2.     Umowa

Prosimy wypełnione umowy – 2 egzemplarze – składać w kancelarii do dnia 8 września tj. piątek.

Do umów można wprowadzać aneksem zmiany, z początkiem każdego następnego miesiąca.

Koszty za przedszkole należy wpłacać na nr konta bankowego znajdującego się w umowie, na karteczce z odpłatnością oraz  na stronie internetowej placówki.

Ok. 7 – 8 dnia każdego miesiąca na gazetce znajduje się ogłoszenie w jakich terminach można w kancelarii odbierać kartki z odpłatnością. Bardzo prosimy o nienaliczanie samodzielnie odpłatności. Odpłatność można również otrzymać drogą mailową, co należy potwierdzić wnioskiem. Wzory wniosków otrzymaliście Państwo na zebraniach sierpniowych. Czytelnie wypełnione wnioski można składać w sekretariacie wraz z umowami.

Za przedszkole płacimy „z dołu”.

  1. 3.     Oświadczenia o odbieraniu.

Dzieci nie będą wydane osobom, które nie zostały wskazane przez rodziców w stosownym oświadczeniu. Prosimy o rozwagę przy wyznaczaniu w/w osób.

 

  1. 4.     Porozumienie o zwrot kosztów (rodzice 6 – i 5 – latków)

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i ustawą Prawo oświatowe dzieciom 6 - i 5 – letnim, których droga do przedszkola przekracza 3 km. należy się zwrot kosztów przejazdu. Rodziców, których droga do przedszkola przekracza 3 km. prosimy, aby ten fakt zgłosili również do 8 września w kancelarii lub u wychowawcy, w celu przygotowania stosownych porozumień.

Rodzicom dzieci 5 – i 6 – letnich, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności również należy się zwrot kosztów przejazdu niezależnie od odległości między przedszkolem a domem. Te informacje również można zgłosić w kancelarii do 8 września.

 

  1. 5.     Zdrowie dzieci.

Zwracamy się z prośbą do rodziców o rozwagę i nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych. Jeśli nauczyciel zorientuje się, że takie dziecko zostało przyprowadzone lub choroba rozwinie się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, wychowawca dzwoni po rodziców, którzy zobowiązani są dziecko odebrać. Prosimy również zgłaszać przypadki pojawienia się wszy, byśmy mogli odpowiednio zareagować. (w ciągu minionego roku szkolnego kilkakrotnie mieliśmy informacje o pojawieniu się wszy)

 

  1. 6.     Rada Rodziców.

W przedszkolu działa Rada Rodziców wybrana na pierwszym zebraniu. Koszt miesięcznej składki to 20 zł. w przypadku rodzeństw – 30 zł. Jeśli chodzi o rodzeństwa to w grudniu i kwietniu prosimy o wpłatę pełnych kwot za każde dziecko (np. 2 x 20 zł.) w związku z zakupem paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Po pierwszym spotkaniu Rady Rodziców na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rada Rodziców znajdzie się Harmonogram wydatków na rok szk. 2017/2018. Zachęcamy do płacenia składek, gdyż wykorzystywane są tylko i wyłącznie dla dzieci.

Składki wpłacamy również na konto, którego nr znajduje się na karteczkach z odpłatnością oraz stronie internetowej. Składkę można wpłacać miesięcznie, kwartalnie itp. – wedle uznania.

Opłaty za przedszkole i składkę na Radę Rodziców wpłacamy na dwa odrębne numery kont.

 

  1. 7.     Ubezpieczenie.

Przedszkole nie pośredniczy w ubezpieczeniu dzieci. Rada Rodziców na ostatnim spotkaniu zapoznała się z ofertą firmy ubezpieczeniowej, która oferuje ubezpieczenie indywidualne NNW dla dzieci. Oferta złożona przez ową firmę oraz jeszcze jedna dodatkowa, która wpłynęła do przedszkola kilka dni temu, znajdują się w szatni i można je zabrać do zapoznania się. Podane są tam również namiary do Pani, która oferty złożyła. Decyzja co do ubezpieczenia dziecka oraz wybór ubezpieczyciela należy do rodziców.