slide 5

Najważniejsze informacje z zebrania organizacyjnego w roku szkolnym 2023/2024

Najważniejsze informacje z zebrania organizacyjnego w roku szkolnym 2023/2024

ORGANIZACJA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30.

 • Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00-13.00
 • Rodzice przyprowadzają dziecko i odbierają do/ z przedszkola zgodnie z godzinami jakie deklarują w oświadczeniu będącym załącznikiem do Regulaminu odpłatności za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Wyrach.
 • Najważniejszym dokumentem regulującym funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Wyrach jest STATUT dostępny dla zainteresowanych u Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wyrach oraz na stronie internetowej.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci do/z przedszkola

• Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

• Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

• Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

Ramowy rozkład dnia

 

Od 6.30 schodzenie się dzieci, zabawy, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczno.-sanitarne

 

9.00 ŚNIADANIE (ok. 10.30 drugie śniadanie – przekąska warzywna lub owocowa) Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zabawy zorganizowane lub dowolne pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki

 

11.45 OBIAD Odpoczynek poobiedni, popołudnie z zabawą, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, leżakowanie

 

13.45 PODWIECZOREK Zajęcia indywidualne, zabawy zorganizowane lub dowolne, rozchodzenie się dzieci do godz. 16.30

1.     Regulamin odpłatności za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Wyrach.

 • Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i załącznikami.
 • Rodzic lub opiekun prawny miesięcznie otrzymuje „Informację” o wysokościci należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w określonym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz o wysokości opłaty za korzystanie z      wyżywienia. W „Informacji”  wykazywane  będą również ewentualne odsetki, nadpłaty, niedopłaty oraz koszty postępowania upominawczego.
 • Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
 • „Informacja” stanowi podstawę realizacji płatności. Przekazywana jest w formie papierowej lub elektronicznej ( na adres email) . Wybór formy elektronicznej wymaga         złożenia stosownego oświadczenia.

Czytelnie wypełnione wnioski można składać w sekretariacie

 • Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
 • Zmiana deklaracji godzin, może nastąpić w każdym czasie, ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego m-ca, co wymaga sporządzenia pisemnego oświadczenia o zmianie deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Koszty za przedszkole należy wpłacać na nr konta bankowego znajdującego się w regulaminie, na kartce z odpłatnością oraz  na stronie internetowej placówki.

Bardzo prosimy o nienaliczanie samodzielnie odpłatności i zaokrąglania kwot.

 1. 2.     Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dziecka w Gminnym Przedszkolu w Wyrach.
 • Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.
 •  Elektroniczny System Ewidencji ( ESE ) czasu pobytu dziecka zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 •  Elektroniczny System Ewidencji czasu pobytu dziecka obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Wyrach.  
 • System nalicza opłaty za pobyt na podstawie Uchwały Rady Gminy  Wyry.
 • Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawienia dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.
 • Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola.
 •  Do każdego dziecka przypisana jest jedna karta zbliżeniowa, która podlega zwrotowi z chwilą zaprzestania korzystania z usług przedszkola.
 • Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej wydanej w depozyt obciąża użytkownika kosztami w wysokości 10zł.  
 • Rodzic/opiekun prawny własnoręcznym podpisem potwierdza przyjęcie i zwrot indywidualnej karty zbliżeniowej.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za karty pozostawione na terenie przedszkola.
 1. 3.     Oświadczenia o odbieraniu.

Dzieci będą wydane osobom, które zostały wskazane przez rodziców w stosownym oświadczeniu. Prosimy o rozwagę przy wyznaczaniu w/w osób.

 1. 4.     Porozumienie o zwrot kosztów (rodzice 6 – i 5 – latków)

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i ustawą Prawo oświatowe dzieciom 6 - i 5 – letnim, których droga do przedszkola przekracza 3 km. należy się zwrot kosztów przejazdu. Rodziców, których droga do przedszkola przekracza 3 km. prosimy, aby ten fakt zgłosili również do 08 września 2023 w sekretariacie Gminnego Przedszkola w Wyrach – ul. Puszkina 10A w celu przygotowania stosownych porozumień.

 1. 5.     Zdrowie dzieci

Do przedszkola NIE PRZYPROWADZAMY dzieci chorych. Jeśli nauczyciel zorientuje się, że takie dziecko zostało przyprowadzone lub choroba rozwinie się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, wychowawca dzwoni po rodziców, którzy zobowiązani odebrać dziecko z przedszkola. Prosimy również zgłaszać przypadki pojawienia się wszy, aby  przedszkole odpowiednio szybko mogło zareagować.

 1. 6.     Rada Rodziców
 • W przedszkolu działa Rada Rodziców wybrana na zebraniu organizacyjnym.
 •  Koszt miesięcznej składki to 20 zł. w przypadku rodzeństw – 30 zł.
 • Jeśli chodzi o rodzeństwa to w grudniu i kwietniu prosimy o wpłatę pełnych kwot za każde dziecko (np. 2 x 20 zł.) w związku z zakupem paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych.
 • Zachęcamy do płacenia składek, gdyż wykorzystywane są tylko i wyłącznie dla dzieci.
 • Składki wpłacamy na konto, którego nr znajduje się na karteczkach z odpłatnością oraz stronie internetowej.

Opłaty za przedszkole i składkę na Radę Rodziców wpłacamy na dwa odrębne numery kont.

 1. 7.     Ubezpieczenie

Przedszkole nie pośredniczy w ubezpieczeniu dzieci. Rada Rodziców na ostatnim spotkaniu zapoznała się z ofertą firmy ubezpieczeniowej, która oferuje ubezpieczenie indywidualne NNW dla dzieci.

Decyzja co do ubezpieczenia dziecka oraz wybór ubezpieczyciela należy do rodziców.

 1. 8.     Akty prawne regulujące pracę przedszkola
 • Ustawa Prawo Oświatowe i rozporządzenia wykonawcze DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA:
 • Statut przedszkola
 • Regulamin odpłatności za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Wyrach
 • Regulamin Korzystania z Elektronicznego Systemu Ewidencji czasu pobytu dziecka w Gminnym Przedszkolu w Wyrach

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności przedszkolnej prosimy o PUNKTUALNE przyprowadzanie dzieci do przedszkola –

DO GODZINY 8.45!

Ewentualne „nagle wynikłe” spóźnienie dziecka zgłaszać telefonicznie, gdyż informacja o ilości dzieci w przedszkolu jest niezbędna do przygotowania posiłków przez kuchnię.