slide 1

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Najważniejsze informacje z zebrania organizacyjnego w roku szkolnym 2018/2019


Organizacja

 

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30.


 • * Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00 (w gr. 5 -  i 6 – latków, w dni kiedy jest Religia podstawa wydłużona jest o 0,5 godz. tj. od 7.30 do 13.00 )
 • * Rodzice , którzy chcieliby, aby czas pracy przedszkola został wydłużony (np. od 6.00; do 17.00) prosimy o zgłoszenie tego w sekretariacie lub u wychowawców do końca września. Jeśli zbierze się grupa kilkunastu osób zainteresowana powyższym, dyrektor podejmie stosowne działania tak, by od stycznia 2019 r. dostosować godziny pracy przedszkola do potrzeb rodziców.
 • * Rodzice przyprowadzają dziecko i odbierają do/ z przedszkola zgodnie z godzinami jakie deklarują w oświadczeniu będącym załącznikiem do Regulaminu odpłatności za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Wyrach.
 • * Rodzice/opiekunowie zaprowadzają dziecko do sali oraz z sali go odbierają.
 • * Najważniejszym dokumentem regulującym funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Wyrach jest STATUT dostępny dla zainteresowanych u Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wyrach oraz na stronie internetowej.

 

 

 1.     Regulamin odpłatności za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Wyrach

 

 • * Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i załącznikami.
 • * Rodzic lub opiekun prawny miesięcznie otrzymuje „Informację” o wysokości należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w określonym   miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz o wysokości opłaty za korzystanie z          wyżywienia. W „Informacji”  wykazywane  będą również ewentualne odsetki, nadpłaty, niedopłaty oraz koszty postępowania upominawczego.
 • * Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
 • * „Informacja” stanowi podstawę realizacji płatności. Przekazywana jest w formie papierowej lub elektronicznej ( na adres email) . Wybór formy elektronicznej wymaga          złożenia stosownego oświadczenia.

Czytelnie wypełnione wnioski można składać w sekretariacie

 

 • * Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
 • * Zmiana deklaracji godzin, może nastąpić w każdym czasie, ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego m-ca, co wymaga sporządzenia pisemnego oświadczenia o zmianie deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 • * Koszty za przedszkole należy wpłacać na nr konta bankowego znajdującego się w regulaminie, na kartce z odpłatnością oraz  na stronie internetowej placówki.

 

 Bardzo prosimy o nienaliczanie samodzielnie odpłatności i zaokrąglania kwot.  


    2. Oświadczenia o odbieraniu.


Dzieci będą wydane osobom, które zostały wskazane przez rodziców w stosownym oświadczeniu. Prosimy o rozwagę przy wyznaczaniu w/w osób.

 

3.     Porozumienie o zwrot kosztów (rodzice 6 – i 5 – latków)


Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i ustawą Prawo oświatowe dzieciom 6 - i 5 – letnim, których droga do przedszkola przekracza 3 km. należy się zwrot kosztów przejazdu. Rodziców, których droga do przedszkola przekracza 3 km. prosimy, aby ten fakt zgłosili również do 14 września w kancelarii lub u wychowawcy, w celu przygotowania stosownych porozumień.

 

Rodzicom dzieci 5 – i 6 – letnich, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności również należy się zwrot kosztów przejazdu niezależnie od odległości między przedszkolem a domem. Te informacje również można zgłosić w kancelarii do 14 września.


4.     Zdrowie dzieci


Zwracamy się z prośbą do rodziców o rozwagę i nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych. Jeśli nauczyciel zorientuje się, że takie dziecko zostało przyprowadzone lub choroba rozwinie się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, wychowawca dzwoni po rodziców, którzy zobowiązani są dziecko odebrać. Prosimy również zgłaszać przypadki pojawienia się wszy, aby  przedszkole odpowiednio szybko mogło zareagować (w ciągu minionego roku szkolnego kilkakrotnie mieliśmy informacje o pojawieniu się wszy)

 

 5.     Rada Rodziców

 

 • * W przedszkolu działa Rada Rodziców wybrana na zebraniu organizacyjnym.
 • Koszt miesięcznej składki to 20 zł. w przypadku rodzeństw – 30 zł.
 • * Jeśli chodzi o rodzeństwa to w grudniu i kwietniu prosimy o wpłatę pełnych kwot za każde dziecko (np. 2 x 20 zł.) w związku z zakupem paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych.
 • * Po pierwszym spotkaniu Rady Rodziców na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rada Rodziców znajdzie się Harmonogram wydatków na rok szk. 2018/2019.
 • * Zachęcamy do płacenia składek, gdyż wykorzystywane są tylko i wyłącznie dla dzieci.
 • * Składki wpłacamy również na konto, którego nr znajduje się na karteczkach z odpłatnością oraz stronie internetowej. Składkę można wpłacać miesięcznie, kwartalnie itp. – wedle uznania.


Opłaty za przedszkole i składkę na Radę Rodziców wpłacamy na dwa odrębne numery kont.


6.     Ubezpieczenie


Przedszkole nie pośredniczy w ubezpieczeniu dzieci. Rada Rodziców na ostatnim spotkaniu zapoznała się z ofertą firmy ubezpieczeniowej, która oferuje ubezpieczenie indywidualne NNW dla dzieci. Oferta złożona przez ową firmę oraz jeszcze jedna dodatkowa, która wpłynęła do przedszkola kilka dni temu, znajdują się w szatni i można je zabrać do zapoznania się. Podane są tam również namiary do Pani, która oferty złożyła.

 

Decyzja co do ubezpieczenia dziecka oraz wybór ubezpieczyciela należy do rodziców.


Prosimy o PUNKTUALNE przyprowadzanie dzieci do przedszkola! Ewentualne „nagle wynikłe” spóźnienie dziecka zgłaszać telefonicznie, gdyż informacja o ilości dzieci w przedszkolu jest niezbędna do przygotowania posiłków przez kuchnię.

 


   W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt z przedszkolem :)