slide 6

Rekrutacja 2019/2020

Informacja dla Rodziców

 

Od 25-go lutego do 1 marca –  rodziców dzieci już uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Wyrach, prosimy o składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dzieci ur. w 2013, 2014 i 2015 roku).

 

W w/w terminie prosimy pobierać i składać wypełnione druki o kontynuowaniu –  załącznik Nr 1 do regulaminu rekrutacji (ze strony internetowej – zakładka „rekrutacja” lub w sekretariacie przedszkola).


REGULAMIN REKRUTACJI

 

DO  GMINNYCH PRZEDSZKOLI

 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

Opracowany w oparciu o:  Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz.U.2018r., poz. 996 z póź. zm.)  oraz Uchwałę Rady Gminy XXXVII/358/2017  z dnia  28 grudnia 2017r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wyry 14/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

 

 

 

I.            Zasady ogólne.

 

1.    W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3 - 6-letnie, urodzone w latach  2013, 2014, 2015, 2016 zamieszkałe na terenie Gminy Wyry, nie uczęszczające dotychczas do przedszkola.

 

2.    Rodzice zamieszkali poza Gminą Wyry mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w II etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 

3.    Rodzice dziecka urodzonego w 2017r. mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola dopiero, po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

 

4.    Dziecko 2,5 letnie może być przyjęte w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie wolnych miejsc.

 

5.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza „komisja rekrutacyjna” powołana przez dyrektora przedszkola.

 

6.    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w „Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego”.

 

7.    Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

8.    Listy dzieci przydzielonych do poszczególnych grup zostaną podane do wiadomości, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

 

 

II.          Kontynuacja edukacji przedszkolnejdzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wyry w roku  2018/2019.  

 

1.    Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach  2013,  2014, 2015, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w terminie wskazanym w pkt IV „Terminy, harmonogram” (wzór deklaracji zał. Nr 1do niniejszego regulaminu) Dotyczy to również dzieci odroczonych na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

 

 

III.         Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola.

 

1.    Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosekrodziców/prawnych opiekunów dziecka (druk wniosku zał. Nr 2 do niniejszego regulaminu)

 

2.    Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 2 preferowanych placówek.

 

3.    Przedszkole umieszczone na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 

4.    Rodzice/prawni opiekunowie dziecka wypełniają wniosek i po podpisaniu (wystarczy podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów) składają w przedszkolu, w godzinach jego funkcjonowania.

 

5.    Podpis złożony we wniosku jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w nim ze stanem faktycznym.

 

6.    Druk wniosku pobrać można ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie przedszkola.

 

7.    Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, poświadczone za zgodność z oryginałem lub kopię orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

8.    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

9.    Wnioski rozpatruje „komisja rekrutacyjna” powołana przez dyrektora przedszkola w następującej kolejności:

 

1)      Dzieci spełniające kryteria tzw. ustawowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

2)      Dzieci spełniające kryteria  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 

10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 

  • żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący 

 

  • wyznacza termin przedstawienia dokumentów) lub zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach

 

  • wyznaczyć rodzicom/opiekunom prawnym składającym wniosek, termin uzupełnienia dokumentacji.

 

11. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu lub niezłożenia oświadczenia, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

12. Na podstawie ilości punktów otrzymanych za spełniane przez kandydata kryteria kwalifikacyjne, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 

13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący.

 

14. Komisja rekrutacyjna poprzez wywieszenie list w przedszkolu podaje do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

15. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola (mailowo lub osobiście w sekretariacie przedszkola) do którego dziecko zostało zakwalifikowane. 

 

16. Komisja rekrutacyjna poprzez wywieszenie list w przedszkolu podaje do wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

17. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 

  • Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

  • Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

 

  • Wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola

 

 

 

IV Terminy, harmonogram.

 

 

 

1. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

Od dnia

Do dnia

Godz. 

Czynności

25 lutego 

1 marca

od 6.30-do16.30

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji potwierdzających kontynuację przez dziecko z rocznika 2013, 2014 i 2015 edukacji przedszkolnej 

 

 

 

 

  

 

2.Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

4 - 15 marca

3 - 7 czerwca

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ustawy

18 marca - 29 marca

10 - 12 czerwca

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

3 kwietnia

14 czerwca

4.

Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do przedszkola.

3 - 5 kwietnia

14 - 19 czerwca

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

9 kwietnia

21 czerwca

6.

Procedura odwoławcza

9 kwietnia- 7 maja

21 czerwca – 22 lipca

 

 

 

 

V.           Kryteria rekrutacji wraz z punktacją

 

 

 

Lp.

Kryteria ustawowe

Liczba pkt

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

40

2.

Niepełnosprawność kandydata

40

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

40

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

40

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

40

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

40

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

40

 

 

Kryteria samorządowe

 

          1.

Jeżeli dziecko objęte jest obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo posiada odroczony obowiązek szkolny

300

2.

Jeżeli oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka albo rodzic samotnie wychowujący dziecko studiują lub uczą się w trybie dziennym, albo pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą

 

100

3.

Jeżeli rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego został złożony wniosek o przyjęcie

 

80

4.

Jeżeli dziecko posiada opinię  poradni psychologiczno – pedagogicznej 

 

50

5.

 

Jeżeli dochód  w rodzinie dziecka na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi odpowiedni procent kwoty dochodu, o której mowa w art.5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych:

 

do lub 100%  kwoty*                                                      do i 674,00 zł.

 

 

 

 

 

26

 

więcej niż 100%, a mniej lub 120% kwoty      674,01 – 808,80 zł.

24

 

więcej niż 120%, a mniej lub 140% kwoty      808,81 – 943,60 zł.

22

 

więcej niż 140%, a mniej lub 160% kwoty      943,61 – 1.078,40 zł.

20

 

więcej niż 160%, a mniej lub 180% kwoty     1.078,41 – 1.213,20 zł.

18

 

więcej niż 180% a mniej lub200% kwoty      1.213,21 – 1.348,00 zł.                        

16

 

więcej niż 200% a mniej lub 210% kwoty      1.348,01 – 1.415,40 zł.     

14

 

więcej niż 210% a mniej lub 220% kwoty      1.415,41 – 1.482,80 zł..

12

 

więcej niż 220% a mniej lub 230% kwoty      1.482,81 – 1.550,20 zł.

10

 

więcej niż 230% a mniej lub 240% kwoty      1.550,21 – 1.617,60 zł.

8

 

więcej niż 240% a mniej lub 250% kwoty      1.617,61 – 1.685,00 zł.

6

 

więcej niż 250% a mniej lub 260% kwoty      1.685,01 – 1.752,40 zł.

4

 

więcej niż 260% a mniej lub 270% kwoty      1.752,41 – 1.819,80 zł. 

2

 

więcej niż 270%  kwoty                                powyżej  1.819,80 zł.

0

 

 

* 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

 


________________________________________________________