slide 2

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  9/2020

Dyrektora Gminnego Przedszkola Wyrach

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W GMINNYM PRZEDSZKOLU W WYRACH

 

Opracowana na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25  sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 I.            Organizacja opieki w przedszkolu:

1.Dzieci podzielone są na 8 grup wiekowych: 3-latki ,4-latki, 5-latki, 5,6-latki, 6-latki, w dwóch budynkach przedszkola; ul. Puszkina 10A – 5 grup, ul. Główna 107 – 3 grupy. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci,

2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

3. Zaleca się szczególną dbałość o higienę odzieży dziecka (codzienne poddawanie użytej odzieży obróbce termicznej – pranie w temperaturze min. 60OC lub prasowanie).

4. Z sal, w których przebywają grupy usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany itp). Przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

5. Dziecko nie może zabierać ze sobą do/z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

6. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, także w czasie zajęć.

7. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

8. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

1)      Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.

2)      Rodzice są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka za pomocą termometru bezdotykowego jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych

3)      Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

4)      Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni przedszkola, z zachowaniem zasady - 1 rodzic/opiekun z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa,  obowiązkowa dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe). W szatni może przebywać maksymalnie 6 osób dorosłych z dziećmi ul. Puszkina 10A, 4 osoby dorosłe z dziećmi ul Główna 107

Przyprowadzanie dziecka:

a)      Rodzic z dzieckiem podchodzi do głównego wejścia - jeśli jest kilka oczekujących osób zatrzymujemy się na wyznaczonych miejscach zaznaczonych na kostce brukowej.

b)      Przed wejściem do przedszkola, dezynfekuje ręce,  dzwoni i czeka na otwarcie drzwi.

c)      Rodzic w maseczce wychodzi z dzieckiem do szatni i pomaga dziecku w sprawnym przebraniu się.

d)     Rodzic czeka na podejście pracownika przedszkola, któremu powierza pod opiekę dziecko – ul Puszkina 10A,

e)      Pracownik odprowadza dziecko do właściwej sali i powierza pod opiekę nauczycielowi.

f)       Rodzice z grup Tygryski, Biedronki, Pszczółki w zależności od godziny przyjścia doprowadzają dzieci do sali - ul. Główna 107

g)      Rodzic wychodzi z przedszkola.

h)      Po wejściu do sali dziecko w pierwszej kolejności idzie do łazienki umyć ręce

Odbieranie dziecka:

a)      Rodzic w maseczce podchodzi do głównego wejścia - jeśli jest kilka oczekujących osób zatrzymujemy się na wyznaczonych miejscach zaznaczonych na kostce brukowej.

i)         otwarciu drzwi wchodzi do szatni i czeka, aż  wyznaczony pracownik przedszkola, przyprowadzi dziecko z sali.

b)      Rodzic odbija kartę ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, odbiera dziecko,  pomaga mu w sprawnym ubraniu się i wychodzi z przedszkola.

5)      Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

6)      Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 
nie wolno przyprowadzać dziecka  do przedszkola.

7)      Wszelkich środków ochrony osobistej dziecka, rodzica i osoby przyprowadzającej/  odbierającej nie wolno zostawiać na terenie przedszkola.

9. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka, są oni zobowiązani do udostępnienia aktualnych numerów telefonu.

10 Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w bezpiecznym miejscu w odrębnym pomieszczeniu ( pokój na piętrze) a rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

11. Ze względu na brak możliwości regularnego czyszczenia z użyciem detergentu lub dezynfekowania część sprzętu na placu zabaw zostanie wyłączona z użytkowania.

12. Nie będą organizowane żadne wyjazdy poza teren przedszkola.

13. Nauczyciele zobowiązani są do regularnego przypominania dzieciom o podstawowych zasadach higieny. Zwracanie szczególnej uwagi na unikanie dotykania oczu, nosa, ust, częste mycie rak wodą z mydłem, nie podawania ręki na przywitanie, zasłaniania twarzy łokciem podczas kichania i kasłania.

 

 1. II.            Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 2. Rodzice, opiekunowie oraz wszystkie osoby dorosłe przed wejściem do budynku są zobligowane do dezynfekowania rąk z użyciem płynu dezynfekującego.
 3. Dzieci po wejściu do przedszkola muszą umyć ręce wodą z mydłem, nie zaleca się stosowania środków do dezynfekcji przez dzieci.
 4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem  utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników. (KARTA DEZYNFEKCJI)
 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się  na  opakowaniu  środka  do  dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych  pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia, np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
  1. III.            Gastronomia
  2. 1.      Posiłki przygotowywane będą przez Szkołę Podstawową w Wyrach przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków higieny – ul. Puszkina 10A
  3. 2.      Wyznaczeni przez Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wyrach pracownicy kuchni będą odbierali produkty od pracowników kuchni wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyrach z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków higieny i bezpieczeństwa – ul Puszkina 10A
  4. 3.      W budynku przy ul. Głównej 107 posiłki będą przygotowywane przez pracowników Gminnego Przedszkola w Wyrach przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków higieny.
  5. 4.      Zapewnia się korzystanie przez dzieci z wody pitnej, ściśle pod nadzorem opiekuna grupy.
  6. 5.      Zapewnia się korzystanie przez dzieci z wody pitnej, ściśle pod nadzorem opiekuna grupy.
  7. 6.      Posiłki tak jak dotychczas spożywane będą w salach, w których przebywają dzieci. Całość czynności związanych z przygotowaniem higienicznym miejsc do spożywania posiłków, dostarczeniem do grupy i sprzątaniem zajmuje się opiekun przydzielony do grupy oraz woźne oddziałowe.
  8. 7.      Posiłki dla poszczególnych grup będą wydawane na wózkach gastronomicznych, przygotowanych przez pracownika kuchni,
  9. 8.      Przy organizacji żywienia (kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy dbać o zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników kuchni, w zakresie zachowania odległości stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
  10. 9.      Zobowiązuje się pracowników kuchni do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego.
  11. 10.  Zobowiązuje się woźne oddziałowe do o utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w zmywalni, naczyń stołowych oraz sztućców.
  12. 11.  Wielorazowe naczynia i sztućce  będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,                  w temperaturze minimum 60°C i wyparzone.
  13. 12.  W pomieszczeniach kuchennych obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób trzecich oraz innych pracowników przedszkola, pełniących opiekę nad dziećmi.
   1. IV.            Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola lub dzieci.
   2. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
   3. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
   4. W przedszkolu zostało wydzielone pomieszczenie (izolatorium), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Wyposażenie izolatorium stanowią środki ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący, fartuch ochronny.
   5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
   6. W przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powiadamia się Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach tel. 512 370 717, 517 497 829 mail: hd@psse.tychy.pl i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
   7. Numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych umieszcza się w każdej sali oraz w sekretariacie, pokoju intendenta i gabinecie dyrektora.
   8. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zostanie ustalona lista osób, które przebywały w tym samym czasie w częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz zostaną zastosowane wytyczne GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
   9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
   10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
   11. Szczegółowe zasady postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 określa odrębna Procedura.