slide 5

WAŻNA INFORMACJA - Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczenie funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

DRODZY RODZICE!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 
w dniach od 29  marca do 11 kwietnia 2021 na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych przedszkoli.

 Przedszkole zobowiązane jest zapewnić opiekę wyłącznie  na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

W związku z powyższym, aby właściwie zorganizować pracę placówki bardzo prosimy ww. rodziców o jak najszybsze zgłoszenie do dyrektora przedszkola ewentualnej potrzeby zapewnienia dziecku opieki w tych dniach.

 

 POZOSTAŁE DZIECI NIE PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA

– będzie prowadzona nauka zdalna, nauczyciele będą się z Państwem kontaktować mailowo.

Karolina Mudyn

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach