slide 6

Najważniejsze informacje z zebrania organizacyjnego w roku szkolnym 2021/2022

Najważniejsze informacje z zebrania organizacyjnego w roku szkolnym 2021/2022

ORGANIZACJA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH

 

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30.

 • Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00
 • Rodzice przyprowadzają dziecko i odbierają do/ z przedszkola zgodnie z godzinami jakie deklarują w oświadczeniu będącym załącznikiem do Regulaminu odpłatności za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Wyrach.
 • Najważniejszym dokumentem regulującym funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Wyrach jest STATUT dostępny dla zainteresowanych u Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wyrach oraz na stronie internetowej.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w reżimie sanitarnym

Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

• Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

1) Rodzice są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka za pomocą termometru bezdotykowego jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

2) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

3) Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni przedszkola, z zachowaniem zasady - 1 rodzic/opiekun z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, obowiązkowa dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe).

PRZYPROWADZANIE DZIECKA:

 • Rodzic z dzieckiem podchodzi do głównego wejścia - jeśli jest kilka oczekujących osób zatrzymujemy się na wyznaczonych miejscach zaznaczonych na kostce brukowej. 
 • Przed wejściem do przedszkola, dezynfekuje ręce,
 • Rodzic w maseczce wchodzi z dzieckiem do szatni i pomaga dziecku w sprawnym przebraniu się.
 • Rodzic czeka na podejście pracownika przedszkola, któremu powierza pod opiekę dziecko.
 • Rodzice z grup Smerfy, Tygryski, Skrzaty w zależności od godziny przyjścia doprowadzają dzieci do sali – ul. Główna 107
 • Rodzic wychodzi.  Pracownik odprowadza dziecko do właściwej sali i powierza pod opiekę nauczycielowi.
 •  Po wejściu do sali dziecko w pierwszej kolejności idzie do łazienki umyć ręce

 

ODBIERANIE DZIECKA:

 

 • Rodzic w maseczce podchodzi do głównego wejścia - jeśli jest kilka oczekujących osób zatrzymuje się i czeka w bezpiecznej odległości z zachowaniem dystansu społecznego.
 • Rodzic wchodzi na I piętro i czeka w maseczce, aż wyznaczony pracownik przyprowadzi dziecko z sali – ul. Główna 107; grupy Smerfy, Tygryski, Skrzaty
 • Rodzic wchodzi do szatni i czeka, aż wyznaczony pracownik przedszkola, przyprowadzi dziecko z sali.
 • Rodzic odbija kartę ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, odbiera dziecko, pomaga mu w sprawnym ubraniu się i wychodzi z przedszkola.
 •  Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 •  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Wszelkich środków ochrony osobistej dziecka, rodzica i osoby przyprowadzającej/ odbierającej nie wolno zostawiać na terenie przedszkola
 • Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe. W takim przypadku, rodzice są proszeni o dokonanie konsultacji lekarskiej.

  

Ramowy rozkład dnia

 

Od 6.30 schodzenie się dzieci, zabawy, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczno.-sanitarne

 

9.00 ŚNIADANIE (ok. 10.30 II-gie śniadanie – przekąska warzywna lub owocowa) Zajęcia wych.-dyd., zabawy zorganizowane lub dowolne pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki

 

11.45 OBIAD Odpoczynek poobiedni, popołudnie z zabawą, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, leżakowanie

 

13.45 PODWIECZOREK   

16.45 Zajęcia indywidualne, zabawy zorganizowane lub dowolne, rozchodzenie się dzieci do godz. 16.30

  

1.1 Regulamin odpłatności za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Wyrach.

 

 • Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i załącznikami.
 • Rodzic lub opiekun prawny miesięcznie otrzymuje „Informację” o wysokościci należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w określonym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz o wysokości opłaty za korzystanie z      wyżywienia. W „Informacji”  wykazywane  będą również ewentualne odsetki, nadpłaty, niedopłaty oraz koszty postępowania upominawczego.
 • Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
 • „Informacja” stanowi podstawę realizacji płatności. Przekazywana jest w formie papierowej lub elektronicznej ( na adres email) . Wybór formy elektronicznej wymaga         złożenia stosownego oświadczenia.

Czytelnie wypełnione wnioski można składać w sekretariacie

 • Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
 • Zmiana deklaracji godzin, może nastąpić w każdym czasie, ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego m-ca, co wymaga sporządzenia pisemnego oświadczenia o zmianie deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Koszty za przedszkole należy wpłacać na nr konta bankowego znajdującego się w regulaminie, na kartce z odpłatnością oraz  na stronie internetowej placówki.

 Bardzo prosimy o nienaliczanie samodzielnie odpłatności i zaokrąglania kwot.  


1.2. Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dziecka w Gminnym Przedszkolu w Wyrach.

 • Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.
 •  Elektroniczny System Ewidencji ( ESE ) czasu pobytu dziecka zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 •  Elektroniczny System Ewidencji czasu pobytu dziecka obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Wyrach.  
 • System nalicza opłaty za pobyt na podstawie Uchwały Rady Gminy  Wyry.
 • Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawienia dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.
 • Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola.
 •  Do każdego dziecka przypisana jest jedna karta zbliżeniowa, która podlega zwrotowi z chwilą zaprzestania korzystania z usług przedszkola.
 • Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej wydanej w depozyt obciąża użytkownika kosztami w wysokości 10zł.  
 • Rodzic/opiekun prawny własnoręcznym podpisem potwierdza przyjęcie i zwrot indywidualnej karty zbliżeniowej.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za karty pozostawione na terenie przedszkola.
 1. 3.     Oświadczenia o odbieraniu.

Dzieci będą wydane osobom, które zostały wskazane przez rodziców w stosownym oświadczeniu. Prosimy o rozwagę przy wyznaczaniu w/w osób.

 1. 4.     Porozumienie o zwrot kosztów (rodzice 6 – i 5 – latków)

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i ustawą Prawo oświatowe dzieciom 6 - i 5 – letnim, których droga do przedszkola przekracza 3 km. należy się zwrot kosztów przejazdu. Rodziców, których droga do przedszkola przekracza 3 km. prosimy, aby ten fakt zgłosili również do 10 września 2021 w kancelarii lub u wychowawcy, w celu przygotowania stosownych porozumień.

 1. 5.     Zdrowie dzieci

Do przedszkola NIE PRZYPROWADZAMY dzieci chorych. Jeśli nauczyciel zorientuje się, że takie dziecko zostało przyprowadzone lub choroba rozwinie się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, wychowawca dzwoni po rodziców, którzy zobowiązani są do godziny odebrać dziecko. Prosimy również zgłaszać przypadki pojawienia się wszy, aby  przedszkole odpowiednio szybko mogło zareagować.

 1. 6.     Rada Rodziców
 • W przedszkolu działa Rada Rodziców wybrana na zebraniu organizacyjnym.
 •  Koszt miesięcznej składki to 20 zł. w przypadku rodzeństw – 30 zł.
 • Jeśli chodzi o rodzeństwa to w grudniu i kwietniu prosimy o wpłatę pełnych kwot za każde dziecko (np. 2 x 20 zł.) w związku z zakupem paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych.
 • Po pierwszym spotkaniu Rady Rodziców na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rada Rodziców znajdzie się Harmonogram wydatków na rok szk. 2021/2022
 • Zachęcamy do płacenia składek, gdyż wykorzystywane są tylko i wyłącznie dla dzieci.
 • Składki wpłacamy również na konto, którego nr znajduje się na karteczkach z odpłatnością oraz stronie internetowej. Składkę można wpłacać miesięcznie, kwartalnie itp. – wedle uznania.

Opłaty za przedszkole i składkę na Radę Rodziców wpłacamy na dwa odrębne numery kont.

 1. 7.     Ubezpieczenie

Przedszkole nie pośredniczy w ubezpieczeniu dzieci. Rada Rodziców na ostatnim spotkaniu zapoznała się z ofertą firmy ubezpieczeniowej, która oferuje ubezpieczenie indywidualne NNW dla dzieci. Oferta złożona przez ową firmę oraz jeszcze jedna dodatkowa, która wpłynęła do przedszkola kilka dni temu, znajdują się w szatni i można je zabrać do zapoznania się. Podane są tam również namiary do Pani, która oferty złożyła.

Decyzja co do ubezpieczenia dziecka oraz wybór ubezpieczyciela należy do rodziców.

 1. 8.     Akty prawne regulujące pracę przedszkola
 • Ustawa Prawo Oświatowe i rozporządzenia wykonawcze DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA:
 • Statut przedszkola
 • Regulamin odpłatności za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Wyrach
 • Regulamin Korzystania z Elektronicznego Systemu Ewidencji czasu pobytu dziecka w Gminnym Przedszkolu w Wyrach
 • „Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Gminnym Przedszkolu w Wyrach”
 • Procedura bezpieczeństwa oraz Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19w Gminnym Przedszkolu w Wyrach (zamieszczone na stronie internetowej przedszkola)

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności przedszkolnej prosimy o PUNKTUALNE przyprowadzanie dzieci do przedszkola –

DO GODZINY 8.45!

Ewentualne „nagle wynikłe” spóźnienie dziecka zgłaszać telefonicznie, gdyż informacja o ilości dzieci w przedszkolu jest niezbędna do przygotowania posiłków przez kuchnię.

Powyższe informacje zamieszczone są również na stronie internetowej, w zakładce „najnowsze”.