slide 2

Najważniejsze informacje z zebrania organizacyjnego.

Najważniejsze informacje z zebrania organizacyjnego.

  1. 1.     Organizacja w ciągu dnia:

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30.

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00  (w gr. 5 – latków ze względu na Religię we wtorki od 7.30 do 13.00 )

Rodzice przyprowadzają dziecko i odbierają zgodnie z godzinami jakie deklarują w wypełnionej umowie.

Rodzice zaprowadzają dziecko do sali oraz z sali go odbierają.

  1. 2.     Umowa

Prosimy wypełnione umowy – 2 egzemplarze – składać w kancelarii do dnia 4 września tj. piątek, a najpóźniej do 7-go tj. poniedziałek.

Do umów można wprowadzać aneksem zmiany, z początkiem każdego następnego miesiąca.

Koszty za przedszkole należy wpłacać na nr konta znajdującego się w umowie. Nr konta znajduje się również na stronie internetowej placówki.

Ok. 7 – 8 dnia każdego miesiąca na gazetce znajduje się ogłoszenie w jakich terminach można w kancelarii odbierać kartki z odpłatnością. Bardzo prosimy o nienaliczanie samodzielnie odpłatności. Odpłatność można również otrzymać drogą mailową, co należy potwierdzić krótką, pisemną prośbą.

  1. 3.     Oświadczenia o odbieraniu.

Dzieci nie będą wydane osobom, które nie zostały wskazane przez rodziców w stosownym oświadczeniu. Prosimy o rozwagę przy wyznaczaniu w/w osób.

  1. 4.     Porozumienie o zwrot kosztów (rodzice 5 – latków)

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty dzieciom 5 – letnim, których droga do przedszkola przekracza 3 km. należy się zwrot kosztów przejazdu. Rodziców, których droga do przedszkola przekracza 3 km. prosimy, aby ten fakt zgłosili również do 4 września w kancelarii lub u wychowawcy, w celu przygotowania stosownych porozumień.

  1. 5.     Zdrowie dzieci.

Zwracamy się z prośbą do rodziców o rozwagę i nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych. Jeśli nauczyciel zorientuje się, że takie dziecko zostało przyprowadzone lub choroba rozwinie się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, wychowawca dzwoni po rodziców, którzy zobowiązani są dziecko odebrać.

  1. 6.     Rada Rodziców.

W przedszkolu działa Rada Rodziców wybrana na pierwszym zebraniu. Koszt miesięcznej składki to 15 zł. w przypadku rodzeństw – 20 zł. Jeśli chodzi o rodzeństwa to w grudniu i kwietniu prosimy o wpłatę pełnych kwot za każde dziecko (np. 2 x 15 zł.) w związku z zakupem paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Po pierwszym spotkaniu Rady Rodziców na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rada Rodziców znajdzie się Harmonogram wydatków na rok szk. 2015/2016. Zachęcamy do płacenia składek, gdyż wykorzystywane są tylko i wyłącznie dla dzieci.

Składki wpłacamy również na konto, którego nr znajduje się na stronie internetowej. Składkę można wpłacać miesięcznie, kwartalnie itp. – wedle uznania.

Opłaty za przedszkole i składkę na Radę Rodziców wpłacamy na dwa odrębne numery kont.

  1. 7.     Ubezpieczenie.

Przedszkole pośredniczy w ubezpieczeniu dzieci. Rada Rodziców na ostatnim spotkaniu podjęła decyzję, że firmą ubezpieczającą dzieci będzie firma Generali. Jednorazowa składka wynosi 36 zł i zbierana będzie w kancelarii przedszkola w dniach od 1 do 9 października. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Rodziców nie zainteresowanych ubezpieczeniem prosimy o podejście w tym samym terminie do kancelarii i podpisanie stosownych oświadczeń.