slide 4

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W GMINNYM PRZEDSZKOLU W WYRACH

 

 REGULAMIN

KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W WYRACH

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Wyrach na ul. Puszkina 10A oraz ul. Głównej 107.
 2. 2. Elektroniczny System Ewidencji ( ESE ) czasu pobytu dziecka zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 3. 3. Elektroniczny System Ewidencji czasu pobytu dziecka obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Wyrach.  
 4. 4. System nalicza opłaty za pobyt na podstawie Uchwały Rady Gminy  Wyry.
 5. 5. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawienia dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.
 6. 6. Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola.
 7. 7. Do każdego dziecka przypisana jest jedna karta zbliżeniowa, która podlega zwrotowi z chwilą zaprzestania korzystania z usług przedszkola.
 8. 8. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej wydanej w depozyt obciąża użytkownika kosztami w wysokości 10zł.  
 9. 9. Rodzic/opiekun prawny własnoręcznym podpisem potwierdza przyjęcie i zwrot indywidualnej karty zbliżeniowej.
 10. 10. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za karty pozostawione na terenie przedszkola.

 

 § 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola


 1. 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, zobowiązany są zarejestrować zdarzenie zbliżając indywidualną kartę ich dziecka do czytnika.
 2. 2. Po odbiciu karty dla rodzica/ opiekuna przewidziany jest czas 5 minut na przebranie dziecka i odprowadzenie do sali. Opłata naliczana będzie po upływie 5 minut od momentu zbliżenia karty.
 3. 3. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, fakt ten należy niezwłocznie odnotować w Rejestrze Ewidencji poza ESE, który znajduje się w sekretariacie przedszkola.
 4. 4. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i niedopełnienia obowiązku odbicia karty zbliżeniowej oraz nieodnotowania tego faktu w rejestrze, skutkować będzie naliczeniem czasu pobytu dziecka od godziny otwarcia przedszkola tj. 6:30


§ 3. Odbieranie dziecka z przedszkola


 1. 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, po wejściu do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka.
 2. 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu należy ten fakt odnotować w Rejestrze Ewidencji poza ESE.
 3. 3.     W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu oraz nieodnotowanie tego faktu w rejestrze, skutkować będzie naliczeniem czasu pobytu dziecka nastąpi do godziny zamknięcia przedszkola, tj. 16:30

 

§ 4. Dostęp do modułu  Portal Rodzica


 1. 1. Rodzicom/ opiekunom prawnym umożliwiony zostanie dostęp do modułu  Portal Rodzica.
 2. 2. W tym celu z dowolnej przeglądarki internetowej należy wejść na stronę https://przedszkola.wizja.net/
 3. 3. Do logowania / zakładka logowanie / należy użyć dane dostępowe, które zostały przesłane na adres e-mail wskazany do przesyłania informacji o płatnościach.
 4. 4. Przy pierwszym logowaniu system może poprosić o zmianę hasła.
 5. 5. Po zalogowaniu do Portalu, rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość:

    - bieżącego monitorowania stanu rozrachunków z tytułu opłat za pobyt oraz wyżywienie,

    - bieżącego monitorowania obecności dzieci.

 1. 6. Dostęp do modułu wygasa z chwilą zaprzestania korzystania z usług przedszkola.

 

§ 5. Postanowienia końcowe


 1. 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2018r.
 2. 2. Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola.
 3. 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego postanowień, a także do przekazania niezbędnych informacji na jego  temat innym osobom upoważnionym przez nich  do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. 4. W przypadku awarii systemu lub zdarzeń mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemu prowadzona będzie ewidencja ręczna.
 5. 5. Informacji związanych z techniczną obsługą programu oraz naliczaniem opłat, udziela pracownik administracji przedszkola pod numerem 32/7782440 wew. 12
 6. 6. Administratorem danych zawartych w ESE jest Gminne Przedszkole w Wyrach.