slide 1

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W WYRACH


                W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie RODOoraz  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, iż:

        I.            Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Gminne Przedszkole w Wyrach reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy Puszkina 10a, 43-175 Wyry.

tel. (32) 21 87 193

e-mail: przedszkole.wyry@przedszkolewyry.com

adres WWW: przedszkolewyry.com

      II.            Inspektor ochrony danych.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Sabinę Papaj, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej iodo@przedszkolewyry.com lub tradycyjnie, pisząc na adres siedziby Administratora.

    III.            cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeń do w/w ustaw.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA WYNIKAJĄCA Z RODO:

1)    Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.

2)    Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.

3)    Wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

4)    Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

    IV.            Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

      V.            Okres przechowywania danych osobowych.

  1. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
    do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

    VI.            Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo:

1)    dostępu do danych osobowych,

2)    sprostowania danych osobowych,

3)    usunięcia danych osobowych,

4)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)    przenoszenia danych osobowych,

6)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące Pani/Panu prawa nie mają charakteru bezwzględnego, a ich zastosowanie uzależnione jest od konkretnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

  VII.            Prawo do wycofania zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. VIII.            Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    IX.            Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy lub być dobrowolne. W przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, a:

  1. będzie istniał obowiązek ustawowy - nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  2. podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub będzie stanowić wymóg umowny - nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy lub zrealizować jej postanowień.
  3. podanie danych będzie dobrowolne - nie będziemy mogli podjąć określonych działań.

      X.            Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pana/Pani/Dziecka dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.