slide 2

Rekrutacja


 

Na podstawie § 1 ust.2  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.530)

 

podajemy do publicznej wiadomości

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZYJĘCIA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH

 

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

 

Rocznik 2017

 1. Cyroń Karol

Rocznik 2015

 1. Milejski Nathan

 

Wnioski odrzucone z powodu niespełniania warunków formalnych:

 

Rocznik 2018

 1. Kwaśniak Aleksandra

 

 

  

 

                       Data i podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

 

              19.06.2020 mgr Aldona Kazimierska


 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH W POSTEPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZYJĘCIA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH

 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Rocznik 2017

 1. Cyroń Karol

Rocznik 2015

 1. Milejski Nathan

 

Wnioski odrzucone z powodu niespełniania warunków formalnych:

 

Rocznik 2018

 1. Kwaśniak Aleksandra

 

  

                       Data i podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

              10.06.2020 mgr Aldona Kazimierska

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 DO PRZYJĘCIA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Rocznik 2017

 

 1. Adamczyk Julia
 2. Adamik Kaja
 3. Anioł Iga
 4. Badura Alicja
 5. Badura Emilia
 6. Bies Antoni
 7. Cecuła Rita
 8. Cofała Alicja
 9. Dziędziel Michał
 10. Gros Maja
 11. Hałaczkiewicz Ignacy
 12. Kielmas Julian
 13. Kierzkowski Kacper
 14. Klemens Nikola
 15. Kozyra Zuzanna
 16. Krzyżowski Kacper
 17. Kurzok Igor
 18. Lipiec Witold
 19. Majkrzak Katarzyna
 20. Małachwiejczuk Antoni
 21. Mamok Milena
 22. Markiel Zuzanna
 23. Michalski Tymoteusz
 24. Morgan Sara
 25. Mrukwa Maja
 26. Myszor Grzegorz
 27. Nowocień Alicja
 28. Ochojska Alicja
 29. Pawlik Emilia
 30. Piszczek Paulina
 31. Prażmowski Tymoteusz
 32. Przymik Maksymilian
 33. Rak Filip
 34. Sadłoń Liwia
 35. Sitko Victoria
 36. Siwy Emilia
 37. Skapczyk Hanna
 38. Szafranek Szymon
 39. Ucka Agata
 40. Wojtania Malwina
 41. Wróbel Antoni
 42. Wybrańczyk Zuzanna
 43. Zieliński Hugo

Rocznik 2016

 

 1. Cuber Małgorzata
 2. Kondys Tymon
 3. Lubowiecka Martyna
 4. Niezgoda Lilianna
 5. Rogala Igor
 6. Śmieja Aleksander

 

Rocznik 2015

 

 1. Czech Nadia

 

Rocznik 2014

 

 1. Adamik Kornelia
 2. Drabik Amelia
 3. Gros Oskar
 4. Marcinek Leon
 5. Operchalski Dawid
 6. Rogala Kacper

 

 

 

 

                            Data i podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

                                                         06.04.2020 mgr Aldona Kazimierska

 

 

 

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZYJĘCIA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


 

Rocznik 2017

 

 1. Adamczyk Julia
 2. Adamik Kaja
 3. Anioł Iga
 4. Badura Alicja
 5. Badura Emilia
 6. Bies Antoni
 7. Cecuła Rita
 8. Cofała Alicja
 9. Czechura Dawid
 10. Dziędziel Michał
 11. Gros Maja
 12. Hałaczkiewicz Ignacy
 13. Jureczko Karolina
 14. Kielmas Julian
 15. Kierzkowski Kacper
 16. Klemens Nikola
 17. Kozyra Zuzanna
 18. Krzyżowski Kacper
 19. Kurzok Igor
 20. Lipiec Witold
 21. Majkrzak Katarzyna
 22. Małachwiejczuk Antoni
 23. Mamok Milena
 24. Markiel Zuzanna
 25. Michalski Tymoteusz
 26. Morgan Sara
 27. Mrukwa Maja
 28. Myszor Grzegorz
 29. Nowocień Alicja
 30. Ochojska Alicja
 31. Pawlik Emilia
 32. Piszczek Paulina
 33. Prażmowski Tymoteusz
 34. Przymik Maksymilian
 35. Rak Filip
 36. Sadłoń Liwia
 37. Sitko Victoria
 38. Siwy Emilia
 39. Skapczyk Hanna
 40. Szafranek Szymon
 41. Ucka Agata
 42. Wieczerzycki Wojciech
 43. Wojtania Malwina
 44. Wróbel Antoni
 45. Wybrańczyk Zuzanna
 46. Zieliński Hugo

Rocznik 2016

 

 1. Cuber Małgorzata
 2. Kondys Tymon
 3. Lubowiecka Martyna
 4. Niezgoda Lilianna
 5. Rogala Igor
 6. Śmieja Aleksander

 

Rocznik 2015

 

 1. Czech Nadia

 

Rocznik 2014

 

 1. Adamik Kornelia
 2. Drabik Amelia
 3. Gros Oskar
 4. Marcinek Leon
 5. Operchalski Dawid
 6. Rogala Kacper

 

 

 

Data i podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

                             31.03.2020 mgr Aldona Kazimierska

 

Przypominamy Rodzicom kandydatów zakwalifikowanych o konieczności przesłania Oświadczenia woli wyboru przedszkola w terminie do 3 kwietnia 2020 r.


 

W związku aktualną sytuacją POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA prosimy składać za pośrednictwem e-maila na adres przedszkola 

 

przedszkole.wyry@przedszkolewyry.com

 

w następującej formie:

 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Gminnego Przedszkola w Wyrach

 

 

 

Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia mojej córki/mojego syna ......................................................................... (imię i nazwisko dziecka) do Gminnego Przedszkola w Wyrach na rok szkolny  2020/2021.

 

…...........................................

 podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Jednocześnie informujemy, że 7 kwietnia 2020r. zostanie podana Państwu informacja o LIŚCIE DZIECI PRZYJĘTYCH do naszego przedszkola.

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI

DO  GMINNYCH PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Opracowany w oparciu o:  Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  ( Dz.U.2019r., poz. 1148 z póź. zm.), Uchwałę Rady Gminy XXXVII/358/2017  z dnia  28 grudnia 2017r., Uchwałę Rady Gminy XIV/141/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wyry 141/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.


 Zasady ogólne.


 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3 - 6-letnie, urodzone w latach  2014, 2015, 2016, 2017 zamieszkałe na terenie Gminy Wyry, nie uczęszczające dotychczas do przedszkola.
 2. Rodzice zamieszkali poza Gminą Wyry mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminach określonych dla postępowania uzupełniającego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 3. Rodzice dziecka urodzonego w 2018r. mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola dopiero, po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 4. Dziecko 2,5 letnie może być przyjęte w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. trudną, wyjątkową sytuację rodzinną dziecka, losowe zdarzenie w rodzinie dziecka) w razie wolnych miejsc.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza „komisja rekrutacyjna” powołana przez dyrektora przedszkola.
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w „Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego”.
 7. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.
 8. Listy dzieci przydzielonych do poszczególnych grup zostaną podane do wiadomości, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wyry w roku  2019/2020.  


 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach  2014,  2015, 2016, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w terminie wskazanym w pkt IV „Terminy, harmonogram” (wzór deklaracji zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu) Dotyczy to również dzieci odroczonych na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka (druk wniosku zał. Nr 2 do niniejszego regulaminu)
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 2 preferowanych placówek.
 3. Przedszkole umieszczone na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka wypełniają wniosek i po podpisaniu (wystarczy podpis jednego z rodziców/prawnych opiekunów) składają w przedszkolu, w godzinach jego funkcjonowania.
 5. Podpis złożony we wniosku jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w nim ze stanem faktycznym.
 6. Druk wniosku pobrać można ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie przedszkola.
 7. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, poświadczone za zgodność z oryginałem lub kopię orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 9. Wnioski rozpatrywane są przez komisję rekrutacyjną w następującej kolejności:

1)      Dzieci spełniające kryteria tzw. ustawowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

2)      Dzieci spełniające kryteria  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w toku postępowania rekrutacyjnego może:
 • żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący

wyznacza termin przedstawienia dokumentów) lub zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach

 • w przypadku wniosku nie zawierającego dokumentów potwierdzających spełnianie zaznaczonego kryterium wyznaczyć rodzicom/opiekunom prawnym składającym wniosek, termin uzupełnienia dokumentacji.
 1. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu lub niezłożenia oświadczenia, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone wymaganymi dokumentami.
 2. Na podstawie ilości punktów otrzymanych za spełniane przez kandydata kryteria kwalifikacyjne, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 3. Komisja rekrutacyjna poprzez wywieszenie list w przedszkolu podaje do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola (osobiście w sekretariacie przedszkola) do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 5. Komisja rekrutacyjna poprzez wywieszenie list w przedszkolu podaje do wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 • Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
 • Wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola

 

IV Terminy, harmonogram.

 

1. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Od dnia

Do dnia

Godz.

Czynności

17 lutego

21 lutego

od 6.30-do16.30

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji potwierdzających kontynuację przez dziecko z rocznika 2014, 2015 i 2016 edukacji przedszkolnej

 


 
 

2.Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym


1.


Składanie wniosku wraz z załącznikami


2 - 13 marca


1 - 5 czerwca

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ustawy

16 marca - 27 marca

8 - 10 czerwca

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

1 kwietnia

12 czerwca


4.


Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do przedszkola.


1 - 3 kwietnia


12 - 17 czerwca


5.


Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


7 kwietnia


19 czerwca


6.


Procedura odwoławcza


7 kwietnia- 5 maja


19 czerwca–20

lipca

 

 

 1. V.                Kryteria rekrutacji wraz z punktacją

 

Lp.

Kryteria ustawowe

Liczba pkt

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

40

2.

Niepełnosprawność kandydata

40

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

40

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

40

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

40

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

40

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

40

 

 

Kryteria samorządowe

 

        1.

Jeżeli oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka albo rodzic samotnie wychowujący dziecko studiują lub uczą się w trybie dziennym, albo pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą  

100

2.

Jeżeli oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka albo rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wyry

 

90

3.

Jeżeli rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego został złożony wniosek o przyjęcie

 

80

4.

Jeżeli dziecko posiada opinię  poradni psychologiczno – pedagogicznej

 

50

5.

 

Jeżeli dochód  w rodzinie dziecka na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi odpowiedni procent kwoty dochodu, o której mowa w art.5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych:

 

do lub 100%  kwoty*                                                      do i 674,00 zł.

 

 

 

 

 

26

 

więcej niż 100%, a mniej lub 120% kwoty      674,01 – 808,80 zł.

24

 

więcej niż 120%, a mniej lub 140% kwoty      808,81 – 943,60 zł.

22

 

więcej niż 140%, a mniej lub 160% kwoty      943,61 – 1.078,40 zł.

20

 

więcej niż 160%, a mniej lub 180% kwoty     1.078,41 – 1.213,20 zł.

18

 

więcej niż 180% a mniej lub200% kwoty      1.213,21 – 1.348,00 zł.                       

16

 

więcej niż 200% a mniej lub 210% kwoty      1.348,01 – 1.415,40 zł.    

14

 

więcej niż 210% a mniej lub 220% kwoty      1.415,41 – 1.482,80 zł..

12

 

więcej niż 220% a mniej lub 230% kwoty      1.482,81 – 1.550,20 zł.

10

 

więcej niż 230% a mniej lub 240% kwoty      1.550,21 – 1.617,60 zł.

8

 

więcej niż 240% a mniej lub 250% kwoty      1.617,61 – 1.685,00 zł.

6

 

więcej niż 250% a mniej lub 260% kwoty      1.685,01 – 1.752,40 zł.

4

 

więcej niż 260% a mniej lub 270% kwoty      1.752,41 – 1.819,80 zł.

2

 

więcej niż 270%  kwoty                                powyżej  1.819,80 zł.

0

* 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnychPliki PDF do pobrania:

REGULAMIN_REKRUTACJI_2020-2021.pdf

załącznik nr 1 do regulaminu - deklaracja.pdf

załącznik nr 2 do regulaminu - wniosek o przyjecie 2020-2021.pdf

załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o wielodzietności rodziny 2020-2021.pdf

załącznik nr 2 do wniosku - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2020-2021.pdf

załącznik nr 3 do wniosku - oświadczenie o zatrudnieniu rodziców kandydata 2020-2021.pdf

załącznik nr 4 do wniosku - oświadczenie o dochodach 2020-2021.pdf