slide 4

3. Koncepcja pracy

Kierunek pracy Gminnego Przedszkola w Wyrach

na rok szkolny 2021/2022

„SWOJĄ OKOLICĘ I KRAJ POZNAJE, DBAM O ZDROWIE I NIGDY SIĘ
NIE PODDAJE !”

 

 

Mając na uwadze kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 realizacja koncepcji pracy, plan pracy naszego przedszkola na najbliższy rok szkolny opiera się na założeniach kierunku „Swoją okolicę i kraj poznaje, dbam o zdrowie i nigdy się nie poddaje”.

Obowiązujące kierunki polityki oświatowej państwa:

 

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

Cel główny:  

- Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego, dbałości o zdrowie i środowisko naturalne.

 

Cele szczegółowe:

 • Nabycie przez dzieci umiejętności odróżniania dobrego zachowania od złego
 • Rozwijanie empatii dziecięcej – dziecko dostrzega i reaguje na krzywdę drugiego człowieka
 • Nabycie przez dzieci umiejętności nazywania uczuć własnych i drugiego człowieka/podawania przykładów właściwego i niewłaściwego zachowania
 • nabycie przez dzieci umiejętności rozładowania emocji tj. złość 
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych
 • Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Rozwijanie empatii
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Kreowanie roli przedszkola jako centrum lokalnej aktywności
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego

 

 • Zapewnienie dobrego samopoczucia dzieci poprzez zaspokojenie jego codziennych potrzeb
 • Zapewnienie dzieciom optymalnej ilości zajęć i zabaw ruchowych
 • Nabycie przez dzieci wiedzy na temat zdrowego odżywiania, ukazanie dzieciom jego wpływu na ich kondycję fizyczną i psychiczną
 • Poznanie przez dzieci i rodziców elementarnych działań związanych z profilaktyką zdrowotną, a także postaw proekologicznych oraz stosowanie ich w życiu codziennym.
 • Promocja zdrowego stylu życia - dzieci i rodzice wiedzą jakie znaczenie ma ruch oraz właściwe żywienie
 • Ujednolicenie działań prozdrowotnych nauczycieli, personelu, rodziców i dzieci
 • Poznanie życia ludności w krajach Europy,
 • Kształtowanie poczucia przynależności do Europy,
 • Budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi
 • Zdobycie wiedzy o wybranych krajach Europy tj. położenie na mapie Europy, symbole narodowe, stolica, charakterystyczne zabytki oraz zabawy dziecięce, bajki , twórcy danego kraju, potrawy, kultura – muzyka, malarstwo, taniec.
 • Ukształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie oraz środowisko naturalne/postawa szacunku wobec innych i przyrody
 • Rozwijanie zamiłowania do piękna przyrody.
 • Poszerzanie wiedzy na temat środowiska dzieci
 • Postrzeganie i rozumienie przez dziecko zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
 • Nabieranie odpowiedzialności i troski o otaczający świat zwierząt i roślin.
 • Wzrost świadomości zagrożeń ekologicznych