slide 3

3. Koncepcja pracy

Kierunek pracy Gminnego Przedszkola w Wyrach

na rok szkolny 2020/2021

REALNY, CZY CYFROWY MÓJ ŚWIAT JEST WARTOŚCIOWY

 

 

 

Mając na uwadze kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 realizacja koncepcji pracy naszego przedszkola na najbliższy rok szkolny opiera się na założeniach kierunku „Realny, czy cyfrowy mój świat jest wartościowy”

 

Cel główny:

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.


- Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.


- Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.


Cele szczegółowe:


-Kształtowanie szacunku dla własnego państwa, budowanie poczucia przynależności narodowej, do własnej miejscowości - regionalnej.

- Przybliżanie historii i tradycji regionu, swojej „małej ojczyzny”.


-Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.


- Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.


-Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego.


- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych.


- Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych.


- Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.


- Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.


- Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.


- Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.


- Kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego.


- Ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna.


- Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu.


- Bezpieczne i efektowne korzystanie z technologi cyfrowych.


- Uświadomienie konieczności i ważności dbania o swoje zdrowie.