slide 1

3. Koncepcja pracy

Kierunek pracy Gminnego Przedszkola w Wyrach

na rok szkolny 2022/2023

 

 

Mając na uwadze kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 roczny plan pracy naszego przedszkola na najbliższy rok szkolny opiera się na założeniach kierunku 

 


Obowiązujące kierunki polityki oświatowej państwa:


  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.


  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.


  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.


  5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.


  6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.


  7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.


  8. Wsparcie nauczycieli iinnych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.


  9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.