slide 4

3. Koncepcja pracy

Kierunek pracy Gminnego Przedszkola w Wyrach

na rok szkolny 2018/2019

„PIĘKNA CAŁA, POLSKA NASZA…”

 

„Regionalizm poprzez emocjonalny kontakt z „małą ojczyzną”

pozwala zbliżać to co nasze i małe, ku temu, co wielkie...”

 (ks. Janusz St. Pasierb)

 

 

Mając na uwadze kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 „100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.”

Realizacja koncepcji pracy naszego przedszkola na najbliższy rok szkolny opiera się na założeniach kierunku „Piękna cała, Polska nasza”

 

Cel główny:  Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.

Cele szczegółowe:

  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa, budowanie poczucia przynależności narodowej, do własnej miejscowości - regionalnej
  • przybliżanie historii i tradycji regionu, swojej „małej ojczyzny”
  • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji
  • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej
  • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych
  • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych
  • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną