slide 1

3. Koncepcja pracy

Kierunek pracy Gminnego Przedszkola w Wyrach

na rok szkolny 2019/2020

„MATEMATYK I POLAK TO PRAWDZIWY PRZEDSZKOLAK”

 

„Regionalizm poprzez emocjonalny kontakt z „małą ojczyzną”

pozwala zbliżać to co nasze i małe, ku temu, co wielkie...”

 (ks. Janusz St. Pasierb)

 

 

Mając na uwadze kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 realizacja koncepcji pracy naszego przedszkola na najbliższy rok szkolny opiera się na założeniach kierunku „Matematyk i Polak to prawdziwy przedszkolak”.

 

Dla współczesnego społeczeństwa matematyka jest kluczem do sukcesów w wielu dziedzinach życia. Znajomość matematyki stwarza
możliwość szerszego dostępu do rynku pracy, a co za tym idzie zapewnienie statusu społecznego. W nauczaniu matematyki ważna jest
odporność emocjonalna. Dojrzałość psychiczna nie jest czymś, co pojawia się w rozwoju nagle. Jest to proces, który należy kształtować
już w okresie przedszkolnym.

 

Cel główny: 

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.

-   Rozwijanie kompetencji matematycznych.

Cele szczegółowe:

➢   kształtowanie szacunku dla własnego państwa, budowanie poczucia przynależności narodowej, do własnej miejscowości - regionalnej

➢   przybliżanie historii i tradycji regionu, swojej „małej ojczyzny”

➢   kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji

➢   kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej

➢   rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego

➢   rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych

➢   kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych

➢   wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną

➢   rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

➢   nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.

➢   rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

➢   stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.

➢   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

➢   kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

➢   rozwijanie umiejętności kodowania i programowania.