slide 6

5. Nasi wychowankowie

Dziecko w naszym przedszkolu ma prawo do:

*akceptacji takim, jakie jest;
* spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
*indywidualnego procesu i tempa rozwoju;
*zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
*badania i eksperymentowania;
*doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego
względami bezpieczeństwa);
*różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
otoczenia;
*właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego;
*ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej,
bądź psychicznej;
*ochrony i poszanowania godności osobistej;
*życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczym;
*pomocy w przypadku trudności w samorealizacji i zaspakajaniu
naturalnych potrzeb życiowych.

W naszym przedszkolu dziecko:

*nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym;

*jest aktywne, sprawne, pracowite;

*dba o swoje zdrowie, przestrzega zasad bezpieczeństwa;

*jest kulturalne i koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie;

*jest uczciwe, prawdomówne, szanuje cudzą własność;

* rozwiązuje w miarę możliwości problemy swoje oraz pomaga
w rozwiązywaniu problemów innym;
* żyje w zgodzie z przyrodą;

* kocha swoją rodzinę;
* jest dumne ze swojej “małej ojczyzny” i swojego kraju.