slide 3

5. Nasi wychowankowieZgodnie ze Statutem, dziecko w naszym przedszkolu ma prawo do:


- akceptacji takim, jakie jest;
- spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
- indywidualnego procesu i tempa rozwoju;
- zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
- badania i eksperymentowania;
- doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego
względami bezpieczeństwa);
- różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
otoczenia;
- właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego;
- ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej,
bądź psychicznej;
- ochrony i poszanowania godności osobistej;
- życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczym;
- pomocy w przypadku trudności w samorealizacji i zaspakajaniu
naturalnych potrzeb życiowych.


W naszym przedszkolu dziecko:

- nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie
szkolnym;
- jest aktywne, sprawne, pracowite;
- dba o swoje zdrowie, przestrzega zasad bezpieczeństwa;
- jest kulturalne i koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie;
- jest uczciwe, prawdomówne, szanuje cudzą własność;
- rozwiązuje w miarę możliwości problemy swoje oraz pomaga
w rozwiązywaniu problemów innym;
- żyje w zgodzie z przyrodą;
- kocha swoją rodzinę;
- jest dumne ze swojej “małej ojczyzny” i swojego kraju.