slide 1

4. Cele główne

 

 Cele główne:

- wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości;

- kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie,

- wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość, patriotyzm, piękno;

- rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i przeżyć;

- uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego;

- uświadamianie rodzicom wartości głośnego czytania;

- kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz tożsamości regionalnej i narodowej;

- wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka, efektywna współpraca z rodzicami
w procesie edukacji i wychowania dzieci;

- kreowanie pozytywnego wizerunku placówki oraz promowanie działalności przedszkola
w środowisku lokalnym

 

Cele szczegółowe wynikające z realizacji kierunku pracy: „Wychowanie przez czytanie”:

- wspieranie twórczych działań dziecka w różnych dziedzinach aktywności;

- rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem;

- kształtowanie nawyku dbałości i poszanowania książek;

- budzenie zaciekawienia książką poprzez zastosowanie metod parateatralnych, zabaw plastycznych, wycieczek, itp.

- powiększenie zasobu słownictwa dzieci;

- ćwiczenie koncentracji uwagi, spostrzegawczości i skupienia;

- kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się, wyzwalanie radości z poznawania
i uczenia się,

- budowanie pozytywnej relacji w kontaktach społecznych

- rozbudzanie wyobraźni i inwencji twórczej poprzez codzienny kontakt z literaturą;

- rozpoznawanie i nazywanie emocji;

- tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;

- zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki;

- zapoznanie z charakterystyką pracy osób związanych z teatrem, biblioteką, dziennikarstwem itp.

- budzenie zainteresowania dziecka własną miejscowością, regionem, państwem.