slide 1

Witamy w przedszkolu w Wyrach!

 

"Lata dziecięce są górami, 
z których rzeka bierze swój poczatek, rozpęd i kierunek" 

Janusz Korczak

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualne i podmiotowo.

Dokładamy starań aby czuło się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe a także przygotowane do przeżywania sukcesu, ale  i do radzenia sobie z porażkami.  Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych. 


Gminne Przedszkole w Wyrach:

* Zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo;

* Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie,

* Tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju, wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;

* Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi;

* Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskiwane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się;

* Wyposaża dziecko w wiadomości i umiejętności potrzebne na kolejnym szczeblu edukacji;

* Prowadzi edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne; uczymy zdrowego trybu życia;

* Jest otwarte na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

* Pełni funkcję doradczą i wspierająca działania wychowawcze wobec rodziców;

* Przywiązuje dużą wagę do świąt rodzinnych, poznawania  i kultywowania tradycji;

* Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej;

* Organizuje ciekawe zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci;

* Organizuje  różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne